Projekt

Anotácia projektu:

Projekt sa zaoberá výskumom a vývojom dvoch typov vysokohodnotných cementových kompozitov, konkrétne geopolymérnych spojív (GPS) a chemicky viazaných fosfátových keramických spojív (CFKS), na potenciálne využitie v náročných chemických, fyzikálnych a mechanických záťažových podmienkach na základe numerickej simulácie hĺbkových geotermálnych vrtov. Projekt sa tiež zaoberá syntézou geopolymérnych zeolitov (GPZ) a hydroxyapatitu (HA) najmä kvôli ich sorpčnej a selektívnej kapacite pre potenciálne aplikácie v chemickom a energetickom priemysle, v životnom prostredí či v biomedicíne. Vrámci výskumu sú simulované numerické experimenty založené na metóde konečných prvkov (MKP). Kombinovaním akademických verzií komerčných MKP softvérov s vlastnými programami sa spracovávajú viaceré konečno-prvkové modely, na ktorých sa realizujú rozsiahle parametrické štúdie vplyvu rôznych štrukturálnych (mechanických) a teplotných premenných na reálne pôsobenie materiálov vo vrtoch.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Martin T. Palou

Vznik stránky nadväzuje na riešenie projektu „Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch“, ktorý je finančne podporený grantom APVV-15-0631 Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Doba riešenia projektu: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2020

Finančná dotácia: 203 361 EUR