Projekt

Vznik webových stránok je spojený s riešením projektu „Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch“, ktorý je finančne podporený grantom APVV-15-0631 Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Anotácia projektu APVV-15-0631:

Projekt sa zaoberá výskumom a vývojom dvoch typov vysokohodnotných cementových kompozitov, konkrétne geopolymérnych spojív (GPS) a chemicky viazaných fosfátových keramických spojív (CFKS), na potenciálne využitie v náročných chemických, fyzikálnych a mechanických záťažových podmienkach na základe numerickej simulácie hĺbkových geotermálnych vrtov. Projekt sa tiež zaoberá syntézou geopolymérnych zeolitov (GPZ) a hydroxyapatitu (HA) najmä kvôli ich sorpčnej a selektívnej kapacite pre potenciálne aplikácie v chemickom a energetickom priemysle, v životnom prostredí či v biomedicíne. Vrámci výskumu sú simulované numerické experimenty založené na metóde konečných prvkov (MKP). Kombinovaním akademických verzií komerčných MKP softvérov s vlastnými programami sa spracovávajú viaceré konečno-prvkové modely, na ktorých sa realizujú rozsiahle parametrické štúdie vplyvu rôznych štrukturálnych (mechanických) a teplotných premenných na reálne pôsobenie materiálov vo vrtoch.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Martin T. Palou

Doba riešenia projektu: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2020*

* Na základe dodatku zmluvy o poskytnutí dotácie, berúc do úvahy aktuálnu situáciu so šírením ochorenia COVID-19, bola doba riešenia projektu predĺžená do 30. 11. 2020.

Finančná dotácia: 203 361 EUR / obdobie realizácie projektu.

Pravidelná aktualizácia webových stránok je spojená s nadväzujúcim projektom „Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály“, ktorý je finančne podporený grantom APVV-19-0490 Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Anotácia projektu APVV-19-0490:

Predkladaný projekt sa bude zaoberať vývojom mnohozložkových cementových spojív pre ťažké betóny, samozhutňujúce sa malty vystužené vláknami a cementmi pre vysokoteplotné hydrotermálne vrty. Projekt je zameraný na určenie a pochopenie základných chemických princípov, vrátane kinetiky, fázovej rovnováhy a stability hydratačných produktov, ktoré sa uplatňujú za bežných aj hydrotermálnych podmienok v závislosti od mineralogického a chemického zloženia cementových materiálov. Optimalizácia zloženia mnohozložkových systémov nie je možná bez správneho vyhodnotenia a pochopenia simultánneho pôsobenia zníženého množstva cementu (tzv. efektu zriedenia), alkalicky aktivovaných reakcií a synergického účinku rôznych doplnkových cementových materiálov. Pozornosť sa bude venovať aj hodnoteniu dôležitých inžinierskych vlastností konečných materiálov, teda parametrom pórovej štruktúry, mechanickým vlastnostiam, odolnosť voči náročným prostrediam a pod.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Martin T. Palou

Doba riešenia projektu: 01. 07. 2020 – 30. 06. 2024

Finančná dotácia: 232 645 EUR / obdobie realizácie projektu.