Laboratórne cvičenia

Projekt významnou mierou prispieva k budovaniu spolupráce so študentmi, budúcimi inžiniermi, špecializujúcimi sa na odbor Chemické technológie, kde pracovisko SAV spoluzastrešuje výuku predmetu “Laboratórium chemických technológií III.” nasledovnými laboratórnymi cvičeniami:

Aplikácia termických metód pri analýze vzoriek anorganických spojív

Hodnotenie pórovej štruktúry vzoriek anorganických spojív

Stanovenie mechanických vlastností vzoriek anorganických spojív

Analyzátor sorpcie plynov BET

Priebeh laboratórnych cvičení počas LS 2017/2018.