Oddelenie stavebných hmôt a konštrukcií

Výskum na Oddelení stavebných hmôt a konštrukcií ÚSTARCH SAV, v.v.i., je v aktuálnom období orientovaný na štúdium procesov hydratácie prebiehajúcich v mnohozložkových cementových spojivách. Dôraz sa kladie najmä na charakterizáciu chemických procesov a fyzikálnych dejov prebiehajúcich počas celej doby ošetrenia spojív. Nezanedbateľným aspektom výskumnej práce je aj vyhodnocovanie dôležitých inžinierskych vlastností skúmaných spojivových materiálov, významných pre ich praktické použitie nielen v oblasti stavebníctva. Ďalšia časť výskumných prác oddelenia je smerovaná do oblasti špeciálnych spojív a ich aplikovateľnosti v náročných podmienkach geotermálnych vrtov. Treťou oblasťou, ktorá je v aktuálnom období rozpracovávaná, je oblasť navrhovania a optimalizácie zložení cementových kompozitov určených pre priestory s rôznym stupňom ionizujúceho žiarenia, príkladom ktorých môžu byť jadrové elektrárne, resp. úložiská rádioaktívnych odpadov.