Príspevky v zborníkoch

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – PALOU, Martin T. Hydrothermally cured G-oil well cement blended by ground granulated blast-furnace slag and silica fume. In MALTOVINY 2016: sborník konference [elektronický zdroj]. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, p. 5-12. ISBN 978-80-214-5446-0.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – TKÁČ, Jakub – ŽIVICA, Vladimír. Properties of chemically bonded phosphate ceramics under hydrothermal curing. In MALTOVINY 2016: sborník konference [elektronický zdroj]. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, p. 13-20. ISBN 978-80-214-5446-0.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. Study of four-component binder systems. In MALTOVINY 2016: sborník konference [elektronický zdroj]. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, p. 21-26. ISBN 978-80-214-5446-0.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš. Application of thermoanalytical methods to investigate glass transformation and cement hydration. In TAS 2017 – Termoanalytický seminář: sborník príspěvků. Zodpovedný redaktor Petra Šulcová. – Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 9-16. ISBN 978-80-86238-71-1.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiří. – PALOU, Martin T. Effect of composition on microstructure and phase development of hydrothermally cured G-Oil Well cement. In Non-Traditional Cement & Concrete VI: proceedings of the international conference. Edited by Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Hana Šimonová. – Brno: Brno University of Technology, 2017, p. 188-195. ISBN 978-80-214-5507-8.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – OREŠKOVÁ, Gabriela. Charakterizácia hydratačných produktov v systéme C2AS-C4A3S-CS-C2S-C. In Kvalita cementu 2017: XI. ročník odborného seminaře, 6. – 7. dubna 2017, Zaječí. – Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2017, s. 63-70. ISBN 978-80-87397-25-1.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – JEŽO, Ľubomír. Použitie popolčekov pre syntézu sulfoaluminátových belitových cementov. In Kvalita cementu 2017: XI. ročník odborného seminaře, 6. – 7. dubna 2017, Zaječí. – Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2017, s. 13-46. ISBN 978-80-87397-25-1.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – OREŠKOVÁ, Gabriela. Vývoj nízko-energetických cementov založených na portlandských a sulfo-aluminátových slinkových mineráloch. In Kvalita cementu 2017: XI. ročník odborného seminaře, 6. – 7. dubna 2017, Zaječí. – Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2017, s. 5-12. ISBN 978-80-87397-25-1.

• PALOU, Martin T. – ŽIVICA, Vladimír – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – OREŠKOVÁ, Gabriela – TKÁCZ, Jakub. Formation and stability of phosphate ceramic binders under hydrothermal curing conditions. In Non-Traditional Cement & Concrete VI: proceedings of the international conference. Edited by Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Hana Šimonová. – Brno: Brno University of Technology, 2017, p. 34-35. ISBN 978-80-214-5507-8

• ŽIVICA, Vladimír – OREŠKOVÁ, Gabriela – PALOU, Martin T. Analýza účinku vysokých teplôt v dôsledku požiaru na betón. In Kvalita cementu 2017: XI. ročník odborného seminaře, 6.-7. dubna 2017, Zaječí. – Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2017, s. 71-76. ISBN 978-80-87397-25-1.

• DRAGOMIROVÁ, Janette – UNČÍK, Stanislav. Production of heat insulating polymer concrete based on organic binder. In Maltoviny 2017: sborník konference. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 12-18. ISBN 978-80-214-5446-0.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – PALOU, Martin T. Performance of modified Dyckerhoff cement after simulated hydrothermal curing. In Maltoviny 2017: sborník konference. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 19-29. ISBN 978-80-214-5446-0.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – BARTONÍČKOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. Study of porosity and mechanical proporties in four-component binder systems. In Maltoviny 2017: sborník konference. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 41-49. ISBN 978-80-214-5446-0.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – DRAGOMIROVÁ, Janette. Influence of hydrothermal curing on properties of binder based on. In Maltoviny 2017: sborník konference. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 50-58. ISBN 978-80-214-5446-0.

• KRIVÁČEK, Jozef. MKP výpočty na modeloch so značným počtom stupňov voľnosti: linearizovaná stabilita osovo tlačených škrupín, teplotné namáhanie hlbinných vrtov. In INFO DNY MSC, Software: Zaječí, 12.-13. 6. 2018 [elektronický zdroj]. – Brno, 2018, 10 s.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T. Vplyv puzolánových a latentne hydraulických prímesí na skoré štádium hydratácie Portlandského cementu. In Kvalita cementu 2019: XIII. ročník odborného semináře, Výskumný ústavu stavebních hmot, 11. – 12. dubna 2019, Znojmo. – Výzkumný ústav stavebních hmot, 2019, s. 25-34. ISBN 978-80-87397-30-5.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. Priebeh hydratácie v modelovej sústave Portlandský cement – kremičitý úlet – metakaolín – vysokopecná troska. In Kvalita cementu 2019: XIII. ročník odborného semináře, Výskumný ústavu stavebních hmot, 11. – 12. dubna 2019, Znojmo. – Výzkumný ústav stavebních hmot, 2019, s. 35-42. ISBN 978-80-87397-30-5.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš. Vplyv pórovitosti vápenca na výpal a reaktivitu vápna. In Vápenický seminář 2019. – Výzkumný ústav stavebních hmot, s. 45-47. ISBN 978-80-87397-32-9.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. Hydraulické vápenické zmesi pre sanačné aplikácie na historických objektoch. In Vápenický seminář 2019. – Výzkumný ústav stavebních hmot, s. 15-24. ISBN 978-80-87397-32-9.

AFE – Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

• DRAGOMIROVÁ, Janette – PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – NOVOTNÝ, Radoslav – GMÉLING, K. Mechanical and physical properties of heavyweight concrete. In ICBMPT 2020. International Conference on Building Materials, Products and Technologies. – Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2020, p. 9. ISBN 978-80-87397-33-6.

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – JURIŠOVÁ, Jana – HUDEC, Pavol. Vplyv parametrov hydrotermálneho spracovania na prípravu analcímu. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku: zborník príspevkov, 8. odborný seminár, Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie pri FCHPT STU, Bratislava, 20.6.2019 [elektronický zdroj]. Bratislava: FCHPT STU Bratislava, 2019, s. 71-82. ISBN 978-80-8208-013-4.

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – PALOU, Martin T. Influence of additives on the performance of autoclaved cement Class G. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference, June 6-9, 2017 – Budapest: book of abstracts [elektronický zdroj]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, p. 137. ISBN 978-963-454-098-4.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, J. – PALOU, Martin T. Relationship among phase composition – pore structure – strength characteristics of hydrothermally cured cement Class G. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference, June 6-9, 2017 Budapest: book of abstracts [elektronický zdroj]. – Budapest: book of abstracts [elektronický zdroj]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, p. 136. ISBN 978-963-454-098-4.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiří. Thermal analysis of hydration products of cements hydrothermally cured. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference, June 6-9, 2017 – Budapest: book of abstracts [elektronický zdroj]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, p. 138. ISBN 978-963-454-098-4.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – NOVOTNÝ, Radoslav – MÁSILKO, Jiří. The effect of metakaolin upon the formation of ettringite. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference, June 6-9, 2017 – Budapest: book of abstracts [elektronický zdroj]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, p. 106-107. ISBN 978-963-454-098-4.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. The investigation of hydration in four-component binder systems. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference, June 6-9, 2017 – Budapest: book of abstracts [elektronický zdroj]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, p. 42-43. ISBN 978-963-454-098-4.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – BOHÁČ, Martin – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T. Evaluation of temperature influence onthe hydration of binary systems comprising of portland cement – metakaolin and portland cement slag. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference, June 6-9, 2017 – Budapest: book of abstracts [elektronický zdroj]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017, p. 140-141. ISBN 978-963-454-098-4.

• PALOU, Martin T. – MAJLING, Ján. Phase singularities in C-S-A-F-s-(H) systems. In Calcium sulfoaluminate cements: international workshop. – Empa Akademie, 2018, p. 43.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – ŽIVICA, Vladimír – TKACZ, Jakub. Vývoj cementových kompozitov pre využitie v náročných podmienkach hĺbkových geotermálnych a ropných vrtov = Development of cementitious materials for application under severe conditions in oil and geothermal wells. In Cement 2018: zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok – innovative technologies and trends in the production of building materials. – Trenčín: CEMDESIGN, 2018, s. 15-27. ISBN 978-80-973167-0-9.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T. Synergický efekt kremičitého úletu, metakaolínu a jemne granulovanej vysokopecnej trosky na skoré štádium hydratácie Portlandského cementu = Synergic effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slang on early hydration of Portland cement. In Cement 2018: zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok – innovative technologies and trends in the production of building materials. – Trenčín: CEMDESIGN, 2018, s. 106-118. ISBN 978-80-973167-0-9.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T.. Vyšetrovanie priebehu hydratácie v štvorzložkových zmesových systémoch v sústave Portlanský cement – primesi = Investigation of hydration course in quaternary Portland cement – supplementary cementitious materials blended systems. In Cement 2018 : zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok – innovative technologies and trends in the production of building materials. – Trenčín : CEMDESIGN, 2018, s. 119-128. ISBN 978-80-973167-0-9.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – ŽIVICA, Vladimír. Je súčasná technológia výroby vápna konečná? = Is the current technology of lime production at its end? In Cement 2018: zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok – innovative technologies and trends in the production of building materials. – Trenčín: CEMDESIGN, 2018, s. 185-186. ISBN 978-80-973167-0-9.

• ŽIVICA, Vladimír – PALOU, Martin T. – DRAGOMIROVÁ, Janette. Požiadavky navlastnosti cementov aplikovaných v extrémne náročnom prostredí hĺbkových geotermálnych vrtov = Demands for properties of cements applied in the extreme severe environment of deep geothermal bore holes. In Cement 2018: zborník prednášok z konferencie inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok – innovative technologies and trends in the production of building materials. – Trenčín: CEMDESIGN, 2018, s. 226-233. ISBN 978-80-973167-0-9.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – TKÁCZ, Jakub – MÁSILKO, Jiři. Insights the hydration of portland cement under hydrothermal curing. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis: abstracts. – Lublin: UMCS, 2018, p. 126-127.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři. Mechanisms of pozzolanic reaction in cement composites containing silica fume. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis: abstracts. – Lublin: UMCS, 2018, p. 132-133.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T. Study of early hydration in four-component cement based systems. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis: abstracts. – Lublin: UMCS, 2018, p. 162.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. Investigation of four-component cement based systems by using thermal analysis techniques. In CCTA13 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis: abstracts. – Lublin: UMCS, 2018, p. 163.

• PALOU, Martin T. – DRAGOMIROVÁ, Janette. Významnosť vápencov a vápencových výrobkov. In XII. Vápenický seminář 2018: odborný seminář Výzkumného ústavu stavebních hmot. – Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2018, s. 5-14. ISBN 978-80-87397-29-9.

• DRAGOMIROVÁ, Janette – PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – NOVOTNÝ, Radoslav. Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, Budapest, Hungary, June 18-21, 2019 : book of abstracts. – Hungary, 2019, p. 380-381. ISBN 978-963-454-416-6.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – PALOU, Martin T. Phase transformations in blended g-oil well cements. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, Budapest, Hungary, June 18-21, 2019 : book of abstracts. – Hungary, 2019, p. 382-383. ISBN 978-963-454-416-6.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. Preparation of analcime via hydrothermal treatment. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, Budapest, Hungary, June 18-21, 2019 : book of abstracts. – Hungary, 2019, p. 503-504. ISBN 978-963-454-416-6.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – JURIŠOVÁ, Jana – PALOU, Martin T. Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime. In CEEC-TAC5 & Medicta2019. 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry : book of abstracts. – Germany : Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, p. 480. ISBN 978-3-940237-59-0.

• KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – PALOU, Martin T. Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement: book of abstracts. – Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, September 2019, p. 146. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.

• PALOU, Martin T. – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – JEŽO, Ľubomír – DRAGOMIROVÁ, Janette. The effect of hydrothermal curing on the hydration reaction and properties of Oil-Well and special Portland cements. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement: book of abstracts. – Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, September 2019, p. 88. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.

• ŽEMLIČKA, Matúš – KUZIELOVÁ, Eva – PALOU, Martin T. Study of hydration courses in multicomponent binder system matrixes. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement: book of abstracts. – Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, September 2019, p. 147. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.