Metódy

V rámci projektu sú aplikované viaceré metódy, ktoré umožňujú charakterizovať fyzikálno-mechanické a chemicko-mineralogické vlastnosti skúmaných cementových kompozitov podrobených rôznym formám ošetrenia. Metódy na určenie významných úžitkových, ako aj inžinierskych vlastností skúšaných vzoriek meniacich sa v čase pri štandardnom, ako aj korozívnom ošetrení rôzneho stupňa sú sledované s pomocou dostupných techník:

stanovenie dôb tuhnutia a tvrdnutia spojiva,
stanovenie objemovej stálosti spojiva,
stanovenie zrnitosti kameniva sitovým rozborom,
stanovenie konzistencie čerstvej malty,
charakterizácia čerstvého (samozhutňovacieho) betónu rozliatím,
stanovenie obsahu vzduchu v čerstvom betóne,
skupina techník na určenie pevnostných charakteristík,
skupina termických metód,
skupina metód na charakterizáciu štruktúry a typu pórov kompozitov.

Viac informácií možno nájsť na príslušných stránkach.