Publikácie

Publikácie, v ktorých sú diskutované získané výsledky, možno rozdeliť do 3 hlavných kategórií:

publikácie vo vedeckých časopisoch,

príspevky na konferenciách,

patenty a úžitkové vzory.