Spolupráca

Vrámci riešeného projektu problematiky cementových kompozitov využiteľných v hĺbkových vrtoch prebieha intenzívna spolupráca medzi Ústavom stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i., a pracoviskami FCHPT STU v Bratislave a FCH VUT v Brne.

Pri riešení problematiky dlhodobej trvanlivosti betónu v ionizujúcom prostredí ako funkcie jeho chemického zloženia spolupracujeme so zahraničnými výskumnými pracoviskami, najmä Katedrou betónových a murovaných konštrukcií Fakulty stavebnej na Českom vysokom učení technickom v Prahe, Oddelením jadrovej analýzy a rádiografie Ústavu pre energetickú a environmentálnu bezpečnosť, ktorý je súčasťou Centra pre energetický výskum na Maďarskej akadémií vied, Ústavom základného technologického výskumu na Poľskej akadémií vied, a v neposlednom rade so skupinou okolo doc. Parka pre Výpočtovú a experimentálnu mechaniku na Univerzite Yonsei v Soule v Južnej Kórei.

Rovnako tak prebieha spolupráca aj na interdisciplinárnej úrovni s kolegami z Molina, o.z.