Prístroje

Automatický plynový pyknometer Quantachrome

Automatický plynový pyknometer s príslušenstvom sa používa na meranie hustoty a objemu tuhých látok vo forme práškov, kompaktných vzoriek (bloky, resp. granule) a kaší. Metóda plynovej pyknometrie je štandardizovaná viacerými normami, vždy v závislosti od charakteru materiálu. Cementové materiály, resp. z nich pripravené kompozity sú charakterizované podľa aktuálne platnej normy STN EN ISO 18753 Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Stanovenie absolútnej hustoty keramických práškov pyknometrom.

Analyzátor sorpcie plynov Autosorb iQ Quantachrome
.

Automatický analyzátor fyzikálnej adsorpcie plynov s príslušenstvom je určený pre kvalitatívnu a kvantitatívnu charakterizáciu textúry a morfológie tuhých látok vo forme práškov, granúl, blokov a kompozitov. Špecifický povrch je významná vlastnosť práškových materiálov, ktorá ovplyvňuje ich tzv. povrchové aktivity, ako aj ďalšie vlastnosti ako sú rýchlosť rozpúšťania, elektrostatické vlastnosti, rozptyl svetla, nepriepustnosť a pod. Rovnako mnohé fyzikálne vlastnosti látok s vysokou pórovitosťou sú ovplyvnené schopnosťou sorpcie a desorpcie plynov a pár.

Autokláv Testing

Autokláv s vnútorným objemom 8 l s prevádzkovými parametrami 250 °C a 2,5 MPa slúži na simuláciu reálnych podmienok v hydrotermálnych hĺbkových vrtoch.

Ortuťový tlakový porozimeter Poremaster 60GT Quantachrome

Automatický analyzátor veľkosti a objemu pórov – ortuťový tlakový porozimeter je určený pre kvalitatívnu a kvantitatívnu charakterizáciu pórovitých materiálov vo forme práškov a kompaktných kompozitov. Automatické zariadenie na meranie parametrov pórovej štruktúry tuhých látok metódou vtláčania ortute do pórov vzorky pod tlakom. Súčasné prístroje sú vybavené množstvom funkcií, ktoré spolu s ovládajúcim softwarom umožňujú získané údaje spracovať, analyzovať, resp. poskytovať variabilné raporty.

TGA/DSC – 1 Mettler Toledo

Zariadenie na simultánnu termickú analýzu TGA/DTA je určené na meranie charakteristických teplôt fázových prechodov, ako aj na kvantitatívne stanovenie zmeny stavu skúmaného materiálu na základe merania rozdielu teplôt medzi vzorkou a referenčným materiálom ako funkcie programovanej teploty (DTA) a hmotnosti vzorky (TGA), dôraz sa preto kladie na precíznosť a citlivosť vážiacej jednotky. Zariadenie možno ďalej využiť na stanovenie hlavných zložiek a čistoty látok, na charakterizáciu materiálov a na iné špeciálne účely v oblasti výskumu a vývoja kompozitov. Metóda je štandardizovaná podľa DIN 51007 Thermal analysis – Differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry (DSC) – General Principles (Všeobecné princípy diferenčnej termickej analýzy a diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie).

STARe DSC – 1 Mettler Toledo

Diferenčný kompenzačný kalorimeter DSC pracujúci do teplôt cca 700 °C, sa využíva na meranie charakteristických teplôt fázových prechodov, ako aj na kvantitatívne stanovenie entalpických charakteristík spojených s fyzikálno-chemickými premenami tuhých látok vo forme práškov. DSC možno ďalej využívať na meranie tepelnej kapacity, na stanovenie čistoty látok, popis reakčnej kinetiky, či ďalšie špeciálne účely v oblasti výskumu a vývoja kompozitov. V projekte sa používajú na sledovanie zmien charakteru a množstva fáz v kompozite po autoklávovaní.

Vysokoteplotná sušiareň PP 140_65 LAC

Sušiaca vysokoteplotná pec pre teploty až do 650 °C tvorí prechod medzi klasickou laboratórnou sušiarňou pracujúcou obvykle do teploty 250 °C a pecou dosahovať relatívne vysoké teploty. Takýto typ sušiarne môže byť použitý pre rôzne tepelné režimy vytvrdzovania, sledovanie vysokoteplotného namáhania skúmaných kompozitov a ďalšie tepelné spracovania materiálov, či vzoriek určených na nasledujúce analýzy pri teplotách v rozmedzí 400 – 600 °C. Pec je vybavená PID regulátorom a ventilátorom na odťah spalín.

Ultrazvukový merací systém IP-8 UltraTest

Ultrazvukové merania kompozitov sa využívajú najmä z dôvodu ich nedeštruktívnosti a možnosti overiť získané merania aj ďalšími deštruktívnymi metódami. Okrem sledovania rýchlosti šírenia sa zvuku v testovanom telese možno zariadenie použiť na kontrolu sledovania vývoja tepla vo vzorke daného zloženia. Tieto údaje možno následne konfrontovať so záznamami získanými z izotermálnej kalorimetrie. Metóda je štandardizovaná podľa STN EN 12504-4 Skúšanie betónu. Časť 4: Určenie rýchlosti ultrazvukového impulzu.