Stanovenie konzistencie čerstvej malty

Dôležitou úžitkovou vlastnosťou mált je ich konzistencia. Posudzovať ju možno dvoma základnými spôsobmi, a to pomocou rozlievacieho stolíka alebo pomocou penetrátora. V prípade použitia rozlievacieho, tzv. Hägermannovho, stolíka sa vychádza z aktuálne platnej normy STN EN 1015-3 Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 3: Stanovenie konzistencie čerstvej malty (pomocou rozlievacieho stolíka) s prihliadnutím na zmenu 1 STN EN 1015-3/A1 Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 3: Stanovenie konzistencie čerstvej malty (pomocou rozlievacieho stolíka), opravu STN EN 1015-3/O Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 3: Stanovenie konzistencie čerstvej malty (pomocou rozlievacieho stolíka), ako aj zmenu 2 STN EN 1015-3/A2 Metódy skúšania mált na murovanie. Časť 3: Stanovenie konzistencie čerstvej malty (pomocou rozlievacieho stolíka). Stanovenie sa vykonáva s pomocou rozlievacieho stolíka podľa Hägermanna, pričom ako príslušenstvo sa vyžaduje normou špecifikovaná kužeľová forma s násypkou a ubíjadlom. Čerstvo pripravená vzorka malty sa vpraví do formy, pričom jej prebytok sa odstráni a okraj formy sa starostlivo zarovná vhodným spôsobom. Forma sa pomaly odstráni ťahom smerom na hor a malta sa rozprestrie pätnástimi rázmi stolíka pri frekvencií približne úder za sekundu. Následne sa zmeria v dvoch na seba kolmých smeroch priemer malty posuvným meradlom, pričom výsledky sa zaokrúhlia na najbližší mm. Výsledkom merania je stredná hodnota z dvoch meraní, pričom táto stredná hodnota predstavuje hodnotu miery rozliatia skúšobnej vzorky malty.