Stanovenie zrnitosti kameniva sitovým rozborom

Použitá veľkosť kameniva v danej betónovej zmesi výrazne ovplyvňuje výsledné pevnostné charakteristiky uloženého betónu. Rovnako tak zohráva významnú úlohu aj pri samotnom návrhu betónovej zmesi, nakoľko ovplyvňuje aj spotrebu spojivového materiálu.
Sitová analýza sa vykonáva podľa aktuálne platnej normy STN EN 933-1 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor s prihliadnutím na opravu STN EN 933-1/O1 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor. Zvolené množstvo kameniva so starostlivo pripravenej reprezentatívnej vzorky sa normou popísaným spôsobom nechá prepadávať cez prepážky s požadovanou veľkosťou oka. Po uplynutí požadovanej doby sa jednotlivé podiely zvážia a vypočítajú príslušné hmotnostné %. Kamenivo je vhodné do betónu danej špecifikácie ak splnilo normou predpísané podiely jednotlivých frakcií.
Vyššie spomínaná normová skúška nie je vhodná pre tzv. “kamennú múčku”. Na stanovenie jej geometrických charakteristík sa používa STN EN 933-10 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 10: Hodnotenie jemných zŕn. Zrnitosť kamennej múčky (triedenie v prúde vzduchu)